ثبت موسسه

ثبت موسسه غیرتجاری هم مانند شرکت های تجاری در اداره ی ثبت شرکت ها ( در تهران ) و دایره ی ثبت شرکت های اداره ی ثبت در مرکز اصلی موسسه ( در شهرستان ها ) انجام می شود و رعایت کلیه ی قوانین و مقررات ذکر شده در آئین نامه ی اصلاحی ثبت و تشکیل موسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ در خصوص آنها الزامی است.

ثبت موسسه

راهنمای جامع مراحل و مدارک ثبت موسسه در ایران

پیش گفتار

ثبت موسسه غیرتجاری هم مانند شرکت های تجاری در اداره ی ثبت شرکت ها ( در تهران ) و دایره ی ثبت شرکت های اداره ی ثبت در مرکز اصلی موسسه ( در شهرستان ها ) انجام می شود و رعایت کلیه ی قوانین و مقررات ذکر شده در آئین نامه ی اصلاحی ثبت و تشکیل موسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ در خصوص آنها الزامی است.

درخواست مشاوره رایگان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

موسسه غیر تجاری چیست؟

موسسه غیر تجاری موسساتی هستند که به امور غیر تجاری و غیر بازرگانی می پردازند و هدف اعضا از عضویت و فعالیت در آن ممکن است انتفاعی (جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا) یا به صورت غیر انتفاعی (هدف جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا نیست) باشد.

موسسات انتفاعی

شکلی از موسسه غیر تجاری می باشند که هدف از تشکیل و عضویت در آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضای موسس می باشد. اینگونه موسسات با اهداف غیرتجاری تشکیل می شوند و در غالب تاسیس انواع آموشگاه های علمی – ادبی – هنری- فنی ، کلاس های آموزش زبان ، موسسات و مدارس آموزشی غیرانتفاعی و موارد مشابه دیگر مانند موسسه حقوقی شکل می گیرد. تاسیس و فعالیت در اینگونه موسسات حتما باید در غالب یک موسسه ی غیرتجاری به ثبت برسد و تاسیس آنها نیازمند اخذ مجوز رسمی از سازمان مربوطه جهت شروع فعالیت است.

موسسات غیر انتفاعی

بخشی از زیر مجموعه ی موسسات غیرتجاری هستند که نوع و سبک فعالیت و اهداف تاسیس آنها جلب سود و منافع و تقسیم آن میان اعضا نیست. اینگونه موسسات در غالب احزاب سیاسی، انجمن های اسلامی، موسسات خیریه، صندوق های قرض الحسنه NGO ها و سایر سازمان و تشکلات مشابه شکل می گیرند. جهت ثبت اینگونه موسسات قبل از هر چیز اداره ی ثبت موظف است به هنگام وصول درخواست کتبی مبنی بر ثبت و تاسیس آنها، مراتب را از اداره کل نیروی انتظامی استعلام و پس از اخذ تاییدیه و جواب مثبت به ثبت موسسه ی درخواستی اقدام کند.

جهت توضیح بیشتر باید ذکر کرد حداقل تعداد شرکاء در ایجاد موسسات غیرتجاری ۲ نفر می باشد که قابل افزایش است ولی نباید از۲ نفر کمتر شوند. میزان سرمایه اولیه برای تاسیس و شروع حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که افزایش آن مجاز است ولی نباید از این مبلغ کمتر شود.

مراحل ثبت موسسه در ایران

جهت ثبت موسسه بایستی مانند مراحلی که برای ثبت شرکت طی می کنیم اقدام کرده و یک موسسه را به ثبت برسانیم. مرجع ثبت موسسات نیز اداره ثبت شرکت ها می باشد که در ادامه مراحل کامل ثبت یک موسسه را برای شما تشریح می کنیم.

مدارک لازم جهت ثبت موسسه غیرتجاری

  1. تسلیم اظهار نامه ( فرم چاپی تقاضانامه ی ثبت موسسه در ۲ نسخه و رونوشت و وکالتنامه در صورتی که تقاضانامه توسط وکیل شما تسلیم شود به همراه قید تاریخ و امضا )
  2. صورت جلسه مجمع عمومی موسس در ۲ نسخه
  3. کپی شناسنامه ی اعضای موسس
  4. کپی کارت ملی اعضای موسس
  5. در صورتی که موسسه ی غیرتجاری از نوع غیرانتفاعی باشد اخذ تاییدیه ی مهر شده و مکتوب از طرف نیروی انتظامی
  6. رسید پرداخت حق الثبت
  7. اخذ مجوز مربوطه از طرف سازمان مربوطه برای موسسات غیرانتفاعی
  8. چنانچه مؤسسه در کشور دیگری هم به ثبت رسیده است ارائه ی گواهی نامه ی تصدیق به همراه ترجمه ی فارسی در ۲ نسخه

لازم به توضیح است مراحل ثبت موسسه و ارائه ی مدارک از طریق سامانه ی اینترنتی ثبت شرکت امکان پذیر می باشد و پس از اتمام مراحل ثبت و گذشت مدت زمان های مقرر قانونی مراتب در دفتر مخصوص ثبت درج شده و یک برگه تصدیق رسمی مبنی بر قبول ثبت موسسه به دست متقاضی می رسد.

همچنین خلاصه ی این موارد و مشخصات کامل موسسه ( مشخصات اعضا – موضوع – نام – آدرس – میزان سرمایه ) توسط متقاضی باید در روزنامه ی رسمی کشور در ۱ نوبت چاپ و آگهی شود.

در موسسات غیرتجاری انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد و مسئولیت کیفری آنها در قروض تعهدات موسسه به میزان سرمایه ی آنها خواهد بود.

فرم درخواست مشاوره رایگان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .