شرکت با مسئولیت محدود

 

به نظر می رسد بیشترین متقاضی را در انواع شرکت­های تجاری، شرکت با مسئولیت محدود به خود اختصاص داده است چرا که این نوع شرکتها با تعداد محدود ۲ یا چند نفر رسمیت می یابد و هر یک از شرکا صرفا به نسبت سرمایه خود در شرکت مسئولیت انجام تعهدات و پرداخت دیون شرکت را بر عهده دارند و می توان گفت این نوع شرکت ریسک کمتری را در بردارد.

شرکت با مسئولیت محدود همانطور که درعبارت آن عیان است، با محدودیتهایی هم مواجه می باشد. از جمله موضوع فعالیت آن که طبق ماده ۹۴ ق تجارت می بایست صرفا در راستای امور تجاری باشد. اما به طور مثال شرکت­های سهامی در این زمینه متفاوت هستند و می توانند علاوه بر امور تجاری به امور غیر تجاری هم بپردازند.

در ثبت اسم شرکت­های با مسئولیت محدود باید توجه داشت اسم هیچ یک از شرکا در نام شرکت قید نشود چرا که در آن شرایط شرکت بار تضامنی پیدا می کند و شریک نامبرده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را پیدا خواهد کرد.

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مراتبی در قانون ذکر شده است که به شرح زیر است.

 

۱-تنظیم شرکتنامه ۲-تائیدیه و پرداخت کل سرمایه شرکت ۳-ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها

 

در ادامه ذکر چند نکته الزامی است:

 ۱-رکن اصلی در شرکت با مسئولیت محدود تنظیم شرکتنامه است.

۲-تسلیم قدرالسهم نقدی و غیر نقدی و تقویم آن در شرکتنامه الزامی است، در غیر اینصورت شرکت با مسئولیت محدود از درجه اعتبار ساقط میگردد. لازم به ذکر است در صورت بطلان شرکت هم نسبت به اشخاص ثالث در این مورد حق استناد وجود ندارد و شرکت  می بایست تمام دیون خود را به اشخاص ثالث پرداخت و تعهد خود را نسبت به آنها عملی سازد.

 

سایا تدبیر همگام با شما